Polityka prywatności sklepu niemamokresu.pl

Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na stronie: www.niemamokresu.pl


Administratorem strony www.niemamokresu.pl jest Natalia Mialik prowadząca działalność gospodarczą jako Natalia Mialik z/s w Warszawie, ul. Tagore, nr 1, lok. 23, Warszawa 02-647, NIP 7543019119, REGON 387395412, adres e-mail: nataliamialik@gmail.com


W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.


Postanowienia Ogólne:


1. Korzystanie ze strony www.niemamokresu.pl oraz wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, rejestracja konta oraz dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail.

2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. Policji na mocy postanowienia).


Cele przetwarzania danych:


1. Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie, oraz zrealizowanie zamówienia.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

3. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu.

4. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem.


Dostęp do danych oraz prawo ich usunięcia:


Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę www.niemamokresu.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.


Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pliki cookies:


1. Dane użytkowników strony www.niemamokresu.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak: dane urządzenia: typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowe.

2. Pliki cookies zapamiętują dane w szczególności adres IP, rodzaj przeglądarki system operacyjny, odnotowują fakt zaakceptowania.

3. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich zapamiętywania.


Informacje dodatkowe:


1.Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

2. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności, na poczet których zostały wykorzystane (Zamówienie) maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów.


Kontakt do administratora danych: tel: 793963975E: mail: nataliamialik@gmail.com