Regulamin sklepu niemamokresu.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży ebooków w formie plików cyfrowych prowadzonej przez Natalię Mialik prowadząca działalność gospodarczą jako Natalia Mialik z/s w Warszawie, ul. Tagore, nr 1, lok. 23, Warszawa 02-647, NIP 7543019119, REGON 387395412, adres e-mail: nataliamialik@gmail.com za pośrednictwem strony niemamokresu.pl, zwanej w dalszej części „Sklepem”.


Definicje:


Sprzedający/ Sklep –

Natalia Mialik z/s w Warszawie, ul. Tagore, nr 1, lok. 23, Warszawa 02-647, NIP 7543019119, REGON 387395412Konto bankowe: 92 1140 2004 0000 3902 8063 1003 (mBank)


Kupujący Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność, firma, spółka, organizacja dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Kupujący Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Cena – cena brutto samego ebooka bez kosztów wysyłki.


Zamówienie – Złożenie zamówienia na ebook przez formularz zamówienia na stronie niemamokresu.pl


Dane osobowe – imię, nazwisko, adres, e-mail.


Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: niemamokresu.pl/strona/regulamin


§1. Postanowienia ogólne


1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający sprzedaje Kupującemu ebooki w formie plików cyfrowych w formacie PDF.

2. Dokonanie zakupu będzie możliwe poprzez formularz zamówienia. 


Ebook stanowi produkt niezapisany na nośniku materialnym, a sprzedaż odbywa się poprzez udostępnienie Kupującemu jego zdigitalizowanej kopii, sprzedaż ebooka może zostać dokonana wyłącznie po wykonaniu płatności za dany ebook z góry.


Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego usług świadczonych przez Sklep/stronę internetową w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. 


Kupujący nie jest uprawniony do publikacji, dystrybucji, powielania, komercyjnego wykorzystania usuwania oznaczeń właściciela z ebooka bez zgody Sprzedającego czy rozpowszechniania ebooka. 


§2. Zamówienie 


1. Kupujący składa zamówienie na stronie www.niemamokresu.pl poprzez formularz zamówienia. 

2. W celu złożenia zamówienia na ebooka za pośrednictwem Sklepu, Kupujący wybiera ebooka, a następnie umieszcza go w Koszyku, wybiera formę płatności, podaje dane osobowe lub dane do FV, wyraża odpowiednie zgody przy formularzu zamówień w tym zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży ebooków będących przedmiotem zamówienia. 

5. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe. 

6. Sprzedający nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.Płatność może być dokonana za pomocą kart VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO. 8. Zamówienie zawierające ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.

9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Kupującego płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§3. Realizacja Zamówienia


W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedający prześle Kupującemu na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny link, z którego Kupujący będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego ebooka. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów wysyłki ebooka.


1. Pobranie ebooka przez Kupującego powinno nastąpić w terminie 72 godzin od chwili otrzymania emaila ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany link przestanie być aktywny i Kupujący bezpowrotnie traci możliwość pobrania ebooka.

2. W celu pobrania ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości email link. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.


§4. Odstąpienie od umowy Konsumenta


1. W przypadku zawarcia przez Sprzedającego i Kupującego umowy zawartej na odległość o dostarczenie ebooka, który nie jest zapisany na nośniku materialnym (treść cyfrowa), prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Po otrzymaniu linku oraz ściągnięciu ebooka Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.


§5. Reklamacje


1. Kupujący może zgłosić reklamację, jeśli zakupiony ebook jest uszkodzony, nie uruchamia się lub w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty nie otrzymał wiadomości email z linkiem. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.

2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu lub skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta. 


§6. Dane osobowe, newsletter, pliki cookies


1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie niemamokresu.pl/strona/polityka-prywatnosci.

2. Kupujący, który zamówi usługę Newslettera będzie otrzymywać email z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, wyprzedażach, jakie oferuje Sklep i pozostałych informacjach związanych z działalnością Sklepu i Sprzedającego. 

3. W celu otrzymania Newslettera należy w formularzu znajdującym się w Sklepie podać poprawny i działający adres email oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. 

4. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podanyw stopce każdego emaila zawierającego Newsletter. 


§6. Postanowienia końcowe 


1. Regulamin może ulec zmianie i o treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

2. Jeśli zarejestrowany Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: nataliamialik@gmail.com